VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro prodej on-line kurzů, individuálních sezení a seminářů Mgr. Silvie Šabacké

Milí návštěvníci webových stránek www.vesvemteledoma.cz (dále jen „web“),

právě se nacházíte na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých on-line kurzů a objednávku přednášek a seminářů (dále jen „vzdělávací akce“) a individuálních sezení (dále se vzdělávacími akcemi souhrně "služby") přes web. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před vlastní objednávkou vybrané služby, kdy zaškrtáváte také políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem, věnujte jim tedy prosím náležitou pozornost.

VOP vs. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Samotný nákup online kurzů a objednávání vzdělávacích akcí či indivudálních sezení a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.
Nákup online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávající a vámi jako Kupujícím. Poskytování individuálních sezení a vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na mém webu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

I. OD KOHO NAKUPUJETE?

Mgr. Silvie Šabacká
IČ: 01441604
Sídlo: Nálepkova 197/14, 637 00 Brno
E-mail: Jsem@VeSvemTeleDoma.cz
Bankovní spojení:
Bankovní účet vedený v CZK u AirBank: č. účtu: Airbank: 1295213082/3030, IBAN: CZ85 3030 0000 0012 9521 3082
Bankovní účet vedený v EUR u AirBank: č. účtu: 1295213066/3030, SWIFT: AIRACZPP, BIC: CZ3230300000001295213066

Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. K ČEMU A KE KOMU SE TYTO VOP VZTAHUJÍ?

KDO JE KUPUJÍCÍ a SPOTŘEBITEL?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webu s Prodávající uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu. Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes web objedná vzdělávací akci nebo individuální sezení a uzavře s Prodávající Smlouvu o poskytování služeb.
Kupující, který si koupí online kurzy nebo objedná vzdělávací akci či individuální sezení, může být spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), ale i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).
Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme web. Náklady spojené s použitím komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte online kurzy přes web, tj. skrze objednávkový formulář na dané webové stránce. Stejně tak můžete objednat také vzdělávací akce nebo individuální sezení, pokud nevyužijete možnost přihlášení se na akci nebo domluvu individuálního termínu také přes mail.
 2. POPIS ONLINE KURZŮ, VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ a INDIVIDUÁLNÍCH SEZENÍ: Na webu naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů, vzdělávacích akcí a možnosti individuálních sezení - jejich délka, obsah a také informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, spolu s referencemi mých klientů. Prezentace uvedená na webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ: Pro objednání přes web slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail), potřebujete-li vystavit fakturu pak také svou adresu. Při objednávce na firmu i údaje o firmě (IČ, DIČ). Pokud již není přímo ve formuláři uvedeno, vyplníte také, kterou službu (případně v jakém termínu) objednáváte a vyberete způsob úhrady. Pokud je umožněn také prodej mimo ČR a je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
  O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webu vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. V případě online programů je přílohou mailu i faktura. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webu, není-li výslovně uvedeno jinak. U individuálních sezení (živých i online) je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy máme domluvený konkrétní termín.
  Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na mou elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.
  V případě pochybností na mé straně vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
  Objednávat všechny mé služby je možné přes webové rozhraní. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky serveru, připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A MOŽNOSTI ÚHRADY

 1. CENA ONLINE KURZŮ, INDIVIDUÁLNÍCH SEZENÍ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ je uvedena na webu a je platná po celou dobu, kdy je na webu. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním těchto mých služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webu uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u online kurzu, individuálního sezení nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu online kurz či službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám své služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet uvedený v záhlaví těchto VOP. Zároveň pokyny k platbě (online kurzu, rezervační zálohy za vzdělávací akci) obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována. Doplatek kurzovného je možné uhradit v hotovosti v den a na místě konání akce.
  Platba za individuální setkání je možná bankovním převodem předem nebo v hotovosti v den setkání. Zvýhodněný balíček 4 setkání lze přiobjednat a doplatit zpětně na na našem 2. setkání (tj. již absolvované 1. setkání bude do tohoto balíčku započítáno).
 5. SPLATNOST CENY: Cena online kurzu, online individuálního setkání a rezervační záloha pro vzdělávací akci je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Je-li vystavena faktura, je datum splatnosti uvedené na ní.
  Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit kupujícímu úhradu formou splátkového kalendáře. 
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
  Cena osobních individuálních sezení je splatná v hotovosti v den našeho setkání.

V. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU nebo VZDĚLÁVACÍ AKCE

A. Dodací a storno podmínky online kurzů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webu a budou vygenerovány a na elektronickou adresu (uvedenou v objednávce) zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
 2. DODACÍ LHŮTA: Online kurz bude dodán vždy až poté, co bude platba připsána na můj bankovní účet. Termínově buď ke konkrétnímu datu, je-li uvedené na prodejní webové stránce daného online kurzu. Nebo, pokud konktréní datum není stanoveno, pak do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Přístup ke kurzu máte na 1 rok, není-li u popisu online kurzu výslovně uvedeno jinak. Své členství si můžete po roční lhůtě prodloužit za symbolický členský příspěvek, který standardně činí 10 % z plné ceny kurzu.
 3. FUNKČNOST OBSAHU: Digitální obsah (online kurz) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu html a také funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti vašeho vybavení či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 4. STORNO PODMÍNKY: Jako Kupující jste oprávněni svůj zájem o online kurz zrušit. V případě, že takto učiníte do 7 dní od zaplacení (zasláním mailu Prodávající ), bude Vám vrácena celá částka ceny kurzu (a odebrány již nabyté přístupy do členské sekce).

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas (ale ne délku) jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávající tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávající. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vzdělávací akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
 6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili rezervační zálohu a zrušíte účast nejpozději 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude Vám vrácena v celé výši. V případě zrušení účasti v době kratší, je rezervační záloha nevratná.

C. Dodací a storno podmínky individuálních sezení:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Individuální sezení bude dodáno v rozsahu uvedeném v popisu na webovém rozhraní a v termínu sjednaném vzájemnou dohodou mezi Prodávající a Kupujícím a finálně potvrzeném Prodávající písemnou formou tj. mailem nebo sms zprávou.
  Jedná-li se o sezení online, Kupující má právo jej absolvovat  za podmínky řádné úhrady celé ceny za setkání předem na bankovní účet. V případě osobního setkání je pak úhrada možná předem na účet (Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si potvrzení o zaplacení) nebo  v den setkání v hotovosti.
  Platnost zvýhodněného balíčku 4 individuálních setkání je půl roku. Nebude-li možné všechna setkání uskutečnit do půl roku od data uhrazení a Kupující se opakovaně odmítne na termínu domluvit, platba za nezrealizovaná setkání propadají ve prospěch Prodávající.
 2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, zvukové záznamy, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Prodávající jsou určeny pouze pro osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ: Kupující je v celém průběhu našeho setkání zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě. Je také odpovědný za případné škody způsobené sobě svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu osobního individuálního setkání.
 4. MOŽNOST UKONČENÍ SPOLUPRÁCE: Prodávající je oprávněna odstoupit od navázané spolupráce s Kupujícím v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a nebo v případě, že bude průběh setkání narušovat nevhodným chováním, tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek aj. V takovém případě nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného sezení, a to ani jeho části.
 5. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by termín individuálního sezení byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, dohodneme se na použití platby v jiném termínu.  Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na individuálním sezení zrušit. V případě, že takto učiníte nejpozději 24 hodin před zahájením našeho setkání, je toto storno bez poplatku. V případě zrušení účasti v době kratší, je výše storna 500 Kč a je splatná do 7 dní. Storno je uhrazeno v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 
  V případě že jste již uhradili celou částku za individuální setkání nebo zvýhodněný balíček 4 sezení a zrušíte svou celou účast nejpozději 24 hodin před zahájením našeho setkání (v případě balíčku před zahájením prvního setkání) a nebudete-li chtít najít jiný náhradní termín, bude Vám platba vrácena v celé výši. V případě objednávky balíčku 4 setkání a odstoupení od spolupráce v průběhu těchto setkání, je započítaná plná cena za každé již absolvované setkání a Kupujícímu vrácen rozdíl vůči uhrazené ceně za balíček. Pokud Kupující odstoupí méně než 24 hodin před jedním z termínů, je navíc stržen storno poplatek ve výši 500 Kč.

VI. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. MOJE ODPOVĚDNOST. Online kurzy i vzdělávací akce jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Stejně jako během kurzů tak i na individuálních sezeních získáte inspiraci, návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Jakých konkrétních výsledků na základě dosáhnete je zcela na Vás. Kupující je zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě a za případné škody způsobené sobě svým neuváženým či jiným chováním. Mé služby nenahrazují lékařskou péči či psychoterapeutickou pomoc, nejedná se o zdravotní služby.
 2. AUTORSKÁ PRÁVA. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.
 2. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).
 3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny nebo dílčí úhrady (splátky) ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 4. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese bodywork@silviesabacka.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávající a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete pod tímto odkazem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Objednávku nelze odeslat před tím aniž byste potvrdili, že jste si tyto VOP přečetli a souhlasíte s nimi.
  Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2020.